Simple Present Exercises تمرین حال ساده در انگلیسی ۱

آزمون زبان انگلیسی شما میتوانید با آزمون زبان انگلیسی دانش خود را به چالش بکشید. تست زبان انگلیسی کمک میکند تا با مفهوم این درس کاملا آشنا شوید و مشکلات خود را ببینید. این تست برای حال ساده در انگلیسی طراحی شده است. از زمان حال ساده (simple present) در زبان انگلیسی برای نشان دادن […]