تمرین درس ۳۵ زبان روسی

تمرین درس ۳۵ زبان روسی

به سوالات زیر جواب بدهید

R35

تست زبان روسی
1.
Ты знаешь (этот актёр)? - (Какой)? (Хабенский)? Конечно знаю. البته میشناسم
2.
2. Я часто вижу здесь (эти женщины).
3.
3. Дай мне, пожалуйста, (та тетрадь).
4.
4. Как, ты не знаешь (эта известная картина)? چطور, این تابلوی معروف را نمیشناسی؟
5.
5.
не хотите примерить? این بوت ها را نمیخواهید پرو کنید؟
6.
6. Принесите мне, пожалуйста,
لطفا آن جین را برایم بیارید
7.
7. Покажите мне, пожалуйста, (та сумка). لطفا آن کیف را بهم نشان بدید
8.
8. Купи, пожалуйста, (хлеб) и (мясо). لطفا نان و گوشت بخر
9.
9.
знают все. این کیهان نورد را همه میشناسند
10.
10. Директор уволил
رییس این کارکنان را اخراج کرد

Comments

  • منیژه
    Reply

    Большое спасибо Вы преподаете свой язык наилучшим образом для персидских