تمرین درس ۳۳ زبان روسی

تمرین درس 33 زبان روسی

کلمات داخل پرانتز را بصورت صحیح بنویسید

R33

کلمات داخل پرانتز را بصورت صحیح بنویسید
1.
Я встречаю (гости) (аэропорт). من از مهمانان در فرودگاه استقبال می کنم.
2.
В (московское метро) раздают (газеты). در متروی مسکو روزنامه ها توزیع میدهد
3.
Я часто вижу (соседи) (тот магазин).
4.
. В (наш город) я знаю многих (афганцы). در شهرمان من افغان های زیادی را می شناسم.
5.
Я хочу отдать свои (вещи) в детский дом. من میخوام اشیای خود را به پرورشگاه یتیمان تحویل بدهم.
6.
(Москва) я часто вижу (иностранцы). در مسکو من زیاد خارجیان میبینم.
7.
Лёша очень любит своих (братья) и (сёстры).
8.
Подержи мои (сумки), пожалуйста. لطفا ساک هایم را نگه دار
9.
Родители не должны часто ругать (дети). والیدین نباید زیاد کودکان را دعوا کنند.
10.
На 8 марта (Восьмое марта) мужчины дарят женщинам (цветы). روز 8 مارچ (روز بین المللی زن) مردان به زنان گول ها هدیه میدهند.

Comments

  • منیژه
    Reply

    مرسی از زحمتی که می کشید. بسیار از شما می آموزم