تمرین درس ۲۹ زبان روسی

تمرین درس ۲۹ زبان روسی

tamrin dars 29

R29

گزینه درست را انتخاب کنید
1.
На
улице темно. خیابان مون تاریک است
2.
На выходных дом в
распоряжении. تعطیلات خانه در اختیارت است
3.
В
стихах Пушкин пишет о любви. در شعرهای خود پوشکین در باره عشق مینویسد
4.
Моя бабушка любит говорить о
здоровье.
5.
В
учебнике есть все основные правила. در کتاب درسی معروف شان همه قواعد اصلی هست
6.
Сестра ушла на работу в
куртке! خواهر با ژاکت من سر کار رفته!
7.
Я люблю обедать в
кафе. من دوست دارم در کافه کوچکش ناهار بخورم
8.
На
празднике было весело. جشنتان خوش گذشت
9.
В
доме я чувствую себя комфортно. در خانه خودم من راحتم
10.
Все в семье знают о
любви к шоппингу. همه در خانواده میدانند که او خرید رفتن را خیلی دوست دارد

Comments

  • منیژه
    Reply

    بسیار عالی تدریس می کنید .