تمرین درس زبان روسی ۳۴

تمرین درس ۳۴ زبان روسی

آموزش زبان روسی با بامبو

R34

کلمات در پرانتز را بصورت درست بنویسید
1.
1. Я хочу (большая квартира), а муж хочет (большой дом).
2.
2. На (этот сайт) можно найти (дешёвые билеты). Она хочет найти здесь (дешёвый билет). در این سایت می شود بلیط های ارزان پیدا کرد. او می خواهد اینجا بلیط ارزان را پیدا کند. этом сайте
3.
3. Всю (необходимая информация) вы можете найти на (наш сайт). کل معلومات لازم را میتوانید در سایت مان پیدا کنید
4.
4. В (новая школа) Лена надеется найти (новые друзья).
5.
5. Я слушаю (красивая русская песня).
6.
6. Я хочу выучить (русское стихотворение). من می خواهم شعر روسی از حفظ کنم.
7.
7. В (эта компания) она получила (хорошая должность). در این شرکت او پست خوبی گرفت.

Comments